Cyngor Cymuned Cilybebyll

Yn ardal Cilybebyll, mae Cyngor Cymuned Cilybebyll yn cynrychioli’r lefel agosaf o lywodraeth leol at y bobol, yn ategi at wasanaethau a gweithgareddau a ddarperir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot.  Sefydlwyd y Cyngor yn wreiddiol fel Cyngor Plwyf Cilybebyll ym 1894, ond fe ddaeth yn Gyngor Cymuned Cilybebyll yn Ebrill 1974.
Mae’r Cyngor yn darparu’r gwasanaethau a gweithgareddau sy’n cynnwys y canlynol:
 • Man Chwarae Brynmorgug, AlltwenBrynmorgug Playground, Alltwen
 • Parc Gwynfryn, AlltwenGwynfryn Park, Alltwen
 • “Harry’s Park” wrth Ganolfan Gymuned yr Alltwen – ar y cyd gyda “Harry’s Fund”

harry-park-1

 • Man Chwarae a Meysydd Chwaraeon Parc Rhos, Gerddi Cymunedol CilybebyllRhos Park Playground and Playing Field
 • Canolfan Gymuned yr Alltwen – Gofalydd Spencer Gardiner ar 07855 572641
 • Canolfan Gymuned y Rhos – Gofalydd Linda Reynolds ar 07546 520696

Mae’r gweithgareddau canlynol yn cymryd lle yn y ganolfannau ar hyn o bryd, a chewch manylion cysylltu, os dymunir, oddi wrth Glerc y Cyngor –

Canolfan Gymuned yr Alltwen

 • Alltwen Heels WI – nos Wener cynta’r mis
 • Clwb Dros 60 – prynhawn dydd Mercher
 • Clwb Gweithio Pren De Orllewin Cymru – nos Lun
 • Cylch Chwarae Rhiant a Phlentyn yr Alltwen – bore dydd Iau
 • Dawnsio – Ballroom – nos Wener
 • Dawnsio Gwerin – Cam Carlam – nos Sul
 • Dosbarth Gwydr Lliw – bore dydd Mercher
 • Golden Girls “Keep Fit” – nos Lun
 • Sgiliau Syrcas – nos Iau

Canolfan Gymuned y Rhos

 • Bowls Mat Fer – nos Lun a nos Fawrth
 • Clwb Ieuenctid “Let’s Get Messy”
 • Clwb Myfyrdod “Spirit Lights”
 • Clwb Pel Droed Mini Dribblers – bore Sadwrn
 • Cyfarfodydd y Blaid Lafur – ail nos Fercher y mis
 • Cynnal Ffitrwydd – prynhawn hwyr dydd Sul
 • Dosbarth Cwn – nos Wener
 • Dosbarth Cwn “Perfect Pets” – nos Fercher a bore dydd Iau
 • Dosbarth Dawnsio – prynhawn hwyr dydd Mercher
 • Dosbarth Synhwyraidd Babi – bore a phrynhawn dydd Llun
 • Kihon Karate – nos Iau
 • “Slimming World” – bore dydd Mawrth

Mae’r Canolfannau Cymuned ar gael i’w llogi a’u defnyddio gan grwpiau lleol ac eraill. Dylid holi ynglŷn â nhw drwy gysylltu gyda’r gofalwyr.

Dylid cyfeirio urhyw ymholiad ynglŷn â’r meysydd chwarae yn y Rhos yn syth at Glerc y Cyngor, ac ymholiadau ynglŷn â’r gerddi at eu gwefan  “Cilybebyll Community Gardens

Mae’r Cyngor yn cynrychioli’r gymuned lleol ar amrywiad o faterion, yn cysylltu gyda a throsglwyddo cynrychiolion at Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Heddlu De Cymru ac eraill, yn rheolaidd. Mae ganddo statws ymgynghoriad statudol ynglŷn ag amryw fater, gan gynnwys ceisiadau cynllunio, heolydd a phynciau amgylcheddol eraill. Mae’r Cyngor hefyd yn cefnogi cyrff a chymdeithasau lleol drwy ddarparu grantiau bychan, a thrwy gynnig cymorth sy’n berthnasol at eu gweithgareddau, lle mae hyn yn bosibl. Mae’n cydweithio i gynnal llwybrau cyhoeddus y gymuned.

Cyflogir pump aelod staff rhan-amser i sicrhau bod y safleodd, y gweithgareddau a’r cyfrifoldebau i gyd yn cael eu cyflawnu ar ran y gymuned.

Ariennir gweithgareddau’r Cyngor drwy archebiant ar bob tŷ, wedi ei gasglu fel rhan o Dreth y Cyngor gan Gyngor Bwrdeistref Castell Nedd Port Talbot. Yn y flwyddyn ariannol 2017/18, swm yr archebiant oedd £90,000 yn cynrychioli £49 y flwyddyn oddi wrth bob tŷ “Band D” yng Nghilybebyll. Mae holl weithgareddau a gwariant y Cyngor yn cael ei fonitro bob blwyddyn gan archwiliwr annibynnol a benodwyd gan yr Archwiliwr Cyffredinol dros Gymru.